Aviso Legal

Estimado usuario,  dámoslle a benvida e agradecémoslle a súa visita a nosa páxina web oficial  www.opaga.es

Organización de Produtores Artesanais de Galicia. (en adiante“OPAGA”), inscrita no Rexistro Xeral de Organizacións de Produtores Pesqueros da Dirección Xeral de Ordenación Pesqueira, co nº 69 de productor e Código de Identificación Fiscal número G-70.004.692, infórmalle das seguintes CONDICIONS XERAIS DE USO da web, de conformidade ca  Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación española aplicable:

Información veraz
OPAGA garantiza haber obtido a información contida na páxina web de fontes fiables e axeitas, así como de haber adoptado as pertinentes medidas que garanticen unha información veraz, exacta, completa e actualizada. Aínda así, OPAGA non se fai responsable da información proporcionada por ou obtida de terceiros, inexacta, non actualizada, incompleta ou da falta de legalidade da mesma.

O uso de links ou vínculos de acceso a outras páxinas web, distintas da propia, os que o usuario poida acceder a través da presente, tampouco serán responsabilidade de OPAGA.

Protección de datos e política de privacidade 
OPAGA so terá acceso a aqueles datos de carácter persoal facilitados polo usuario voluntariamente, mediante o seu rexistro na páxina web de OPAGA,

OPAGA infórmalle de que estes datos de carácter persoal, serán recollidos nun ficheiro automatizado da súa propiedade, previa cláusula de información ó usuario. A cumplimentación do formulario implicará que da o seu consentimento e acepta o tratamento dos seus datos.

No caso de que os datos non sexan veraces, completos e actualizados, ou que non se completen os campos obrigatorios, OPAGA poderá proceder a rechamar a solicitude de rexistro.

O envío dos datos a través do formulario, presumirase a autorización a OPAGA, para o tratamento de ditos datos persoais, no cumprimento das finalidades anteriormente indicadas.

A comunicación que, neste sentido, puidera remitir OPAGA, poderase facer chegar ós usuarios, ben por correo ordinario, electrónico ou por medio do fax ou outro medio de comunicación equivalente.

Vd. poderá acceder, cancelar, rectificar ou opoñerse o tratamento dos seus datos dirixíndose a OPAGA por medio de notificación escrita, na que haberá que acompañar copia do D.N.I, da tarxeta de residencia ou do Pasaporte en vigor, a Rúa Palmeira, 84. 15895 Ames A Coruña.

En caso de cesión dos datos aportados polo usuario a terceiros, OPAGA comprométese, de forma previa, a informar e recadar o consentimento do usuario, expresando a finalidade de dita cesión e a identidade do cesionario.

OPAGA mantén un nivel de seguridade axeitado para a protección dos datos persoais tratados, intentando evitar, en todo momento accesos non autorizados, perdida de datos e modificacións dos mesmos non permitidos pola Lei.

No se admiten más comentarios